خانه / ثبت رزومه ی کاری

ثبت رزومه ی کاری

ارسال رزومه کاری شما
با ارسال رزومه ی خود آن را در دیدگان کارفرمایان قرار دهید .
با ثبت رزومه ی خود  در زمان خود صرفه جویی کنید و اجازه دهید ما رزومه ی شما را به کارفرمایان ارائه دهیم.
ما رزومه ی شما را دسته بندی خواهیم کرد و برای آگهی های مرتبط ارسال خواهیم کرد.
ثبت رزومه به معنی دریافت حق عضویت نمی باشد.

ثبت رزومه کاری

با ثبت رزومه ی خود آن را در دیدگان کارفرمایان قرار دهید.
  • راه ارتباطی - صحیح وارد کنید
  • تحصیلات،حرفه،سابقه کاری و دیگر توضیحات
  • قیمت: 25,000 تومان