خانه / ثبت رزومه ی کاری

ثبت رزومه ی کاری

ارسال رزومه کاری شما
با ارسال رزومه ی خود آن را در دیدگان کارفرمایان قرار دهید و هم به کاربر ویژه ارتقا پیدا کنید.
با ثبت رزومه ی خود و پرداخت حق عضویت در زمان خود صرفه جویی کنید و اجازه دهید ما رزومه ی شما را به کارفرمایان ارائه دهیم.
اگر تفاوت بین ارتقا به کاربر ویژه و ارسال رزومه را نمیدانید روی این لینک کلیک فرمایید.

ثبت رزومه کاری

با ثبت رزومه ی خود آن را در دیدگان کارفرمایان قرار دهید.
  • راه ارتباطی - صحیح وارد کنید
  • تحصیلات،حرفه،سابقه کاری و دیگر توضیحات
  • قیمت: 15,000 تومان